İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ

Belediye Yönetişim Karnesi 2023 çalışması kapsamında öğrenme ve sürekli gelişimi desteklemek amacıyla İstanbul ilçe belediyelerinde tespit ettiğimiz iyi yönetişim uygulamalarını kıyaslayarak paylaşıyoruz. Araştırma ve değerlendirme aşamalarında bu uygulamaların birden fazla belediye tarafından gerçekleştirildiğini gördük. Bu bakış açısı ile tespit ettiğimiz iyi uygulamaları, tüm ilgili belediyeleri kapsayacak şekilde konu bazlı paylaşmanın daha faydalı olacağına karar verdik.

Tespit ettiğimiz uygulamalar için sunduğumuz geliştirme önerilerinin yanı sıra her bir uygulama için İlgili İyi Yönetişim İlkeleri, Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası (ELoGE) Göstergeleri, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve OECD Yaşam Kalitesi Alanları bağlantılı olarak paylaşıldı.

Yeni Hizmetlerin Planlanması ve Var Olan Hizmetlerin Değerlendirilmesi için Geri Bildirimlerle Sürekli Gelişimin Sağlanması

Bağcılar Belediyesi, belediye nezdinde yapılmakta olan veya yapılması planlanan hizmetlerin ve faaliyetlerin çalışanlar ve vatandaşlar tarafından değerlendirilmesini sağlayan İPEK isimli bir uygulama geliştirmiş.

Bağcılar Belediyesi 2022 Faaliyet Raporu, sayfa 164–165

Kaynak: Bağcılar Belediyesi 2022 Faaliyet Raporu, sayfa 164–165

Uygulamanın Önemi

Bu tür uygulamalar, başlamış veya planlanmakta olan hizmetlerin gerek iç gerekse de dış paydaşlar nezdinde nasıl değerlendirildiğini ve onlar açısından değer yaratıp yaratmadığını anlamaya yönelik durum değerlendirmesi ve iyileştirme yapma fırsatı verir. Bu yaklaşım ile hizmetlerin ve süreçlerin iyileştirilmesi sağlanır, daha etkin, verimli ve fayda yaratan hizmetler sunulabilir.

Uygulamanın Geliştirilmesi için Öneri

2022 Bağcılar Belediyesi Faaliyet Raporu’nda İPEK uygulamasın için paylaşılan örnekler, halen yürütülmekte olan çalışma ve hizmetlerin iyileştirilmesine ile ilgili. Bu yaklaşımın yeni hizmetlerin planlanması aşamasında da kullanılması, bu hizmetlerin ihtiyaca uygun planlanmasına yardımcı olacaktır. Katılımcı bir şekilde geliştirilecek hizmetler, paydaşların ihtiyaçlarını karşılayarak kuruma duyulan güveni ve memnuniyeti artırır.

İlgili İlke ve Göstergeler

İyi Yönetişim İlkeleri

Temsil ve Katılım

ELoGE Göstergesi

İlke 1: Katılım, Temsiliyet ve Seçimlerin Adil Yapılması

Sürdürülebilir Kalkınma Amacı ve Alt Göstergesi

Hedef 16.7 Cevap veren, kapsayıcı, katılımcı ve temsiliyetçi karar almayı her düzeyde sağlamak

OECD Yaşam Kalitesi Alanı

Yönetişim ve Kararlara Katılım

Belediye Meclis Üyeleri ile Vatandaşların Bir Araya Gelerek Değerlendirme Yapması

Beyoğlu Belediyesi haftada 4 gün ilçenin 15 farklı bölgesinde, sorumlu Belediye Meclis Üyelerinin ev sahipliğinde Halk Meclisi toplantıları yapıyor. 2022 yılı içerisinde toplamda 75 adet Halk Meclisi toplantısı gerçekleştirilmiş.

Beyoğlu Belediyesi 2022 Faaliyet Raporu, sayfa 43

Kaynak: Beyoğlu Belediyesi 2022 Faaliyet Raporu, sayfa 43

Uygulamanın Önemi

Halk Meclisi toplantıları, seçilmiş temsilciler olan belediye meclis üyeleri ile halkı bir araya getirerek halkın talep, beklenti, ihtiyaç ve sorunlarını meclis üyelerine doğrudan aktarmalarını imkan sağlıyor. Seçilmiş temsilciler beklenti, şikâyet ve talepleri birinci elden dinleyerek belediye meclisinde ve komisyonlarda gündeme getirerek çözümlerin geliştirilmesini sağlayarak belediyelerin daha sorumlu ve duyarlı, adil ve kapsayıcı olmalarını sağlayabilir.

Uygulamanın Geliştirilmesi için Öneri

Bu uygulama ELoGE çerçevesinin birçok ilkesi ve göstergesiyle ilgilidir. Marka Belediye Meclis üyelerinin düzenli olarak vatandaşlar ile temas içinde olmasını önermektedir. Bu uygulamanın sürekliliğini sağlanması ve mecliste grubu bulunan tüm partiler tarafında yapılması temsil ve katılımın güçlenmesine yardımcı olur.

İlgili İlke ve Göstergeler

İyi Yönetişim İlkeleri

Temsil ve Katılım

ELoGE Göstergesi

İlke 1: Katılım, Temsiliyet ve Seçimlerin Adil Yapılması

İlke 2: Duyarlılık

İlke 3: Etkililik ve Verimlilik

İlke 9: Sürdürülebilirlik ve Uzun Dönemli Yönelim

Sürdürülebilir Kalkınma Amacı ve Alt Göstergesi

Hedef 16.7 Cevap veren, kapsayıcı, katılımcı ve temsiliyetçi karar almayı her düzeyde sağlamak

OECD Yaşam Kalitesi Alanı

Yönetişim ve Kararlara Katılım

Vizyon Çalışması ile İlçenin Geleceğine Yönelik Bakış Açısı ve Planın Katılımcı Olarak Geliştirilmesi

Büyükçekmece Belediyesi, ilçenin geleceğine yönelik daha bütünsel ve kapsayıcı planlar yapılmasına katkı sağlamak amacıyla Vizyon 2050 çalışmasını katılımcı bir şekilde gerçekleştirmiş. Bu konu ile ilgili ayrıca bir web sitesi oluşturmuş.

Büyükçekmece Belediyesi 2022 Faaliyet Raporu, sayfa 208–209

Kaynak: Büyükçekmece Belediyesi 2022 Faaliyet Raporu, sayfa 208–209

Uygulamanın Önemi

İlçenin gelecek vizyonunu oluşturmak için belediye tarafından başlatılacak katılımcı bir vizyon çalışması, paydaşların ilçenin geleceği konusunda fikirlerini paylaşarak katkı sağlamalarına imkan sağlar. Vizyon çalışmalarının çıktıları, gelecek dönemlerde hazırlanacak şehir planlaması ve stratejik planlama gibi çalışmalarda yol gösterici olarak kullanılabilir. Vizyon çalışmaları; planlı büyüme, kalkınma, refah ve yerelde yaşam kalitesinin artmasına katkı sağlar.

Uygulamanın Geliştirilmesi için Öneri

Vizyon 2050’de öngörülen çalışma ve hedeflerin önümüzdeki dönemlerde yapılacak stratejik plan ve performans programlarına ne ölçüde yansıtıldığını takip eden bir mekanizmanın oluşturulması, çalışmanın sürekliliğini sağlamaya yardımcı olur. Bu yaklaşım gerekli görülen hallerde vizyonun katılımcı bir şekilde güncellenmesine imkan sağlayabilir. Ayrıca, diğer paydaşların ortak vizyona dair neler yaptığının paylaşmak, ortak sorumluluk ve sahiplenmeyi teşvik eder.

İlgili İlke ve Göstergeler

İyi Yönetişim İlkeleri

Sorumluluk ve Duyarlılık

Temsil ve Katılım

ELoGE Göstergesi

İlke 1: Katılım, Temsiliyet ve Seçimlerin Adil Yapılması

İlke 9: Sürdürülebilirlik ve Uzun Dönemli Yönelim

Sürdürülebilir Kalkınma Amacı ve Alt Göstergesi

Hedef 16.7 Cevap veren, kapsayıcı, katılımcı ve temsiliyetçi karar almayı her düzeyde sağlamak

Hedef 17.17 Ortaklıkların tecrübelerinden ve kaynak yaratma stratejilerinden yararlanarak etkili kamu, kamu-özel ve sivil toplum ortaklıklarını teşvik etmek ve yaygınlaştırmak

OECD Yaşam Kalitesi Alanı

Yönetişim ve Kararlara Katılım

Meclis Komisyon Karar ve Raporlarının Web Sitesinde Paylaşılması

Bağcılar, Beşiktaş, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler ve Maltepe Belediyeleri, web sitelerinde meclis komisyon karar ve raporlarını yayınlıyor.

Esenler Belediyesi web sitesi

Örnek: Esenler Belediyesi web sitesi

Uygulamanın Önemi

Meclis Komisyon çalışmaları sonucunda ortaya çıkan raporların ve kararlarının belediye web sitesinde yayınlaması ile komisyonlarda kararların hangi değerlendirmeler yapılarak alındığı paydaşlar tarafından daha iyi anlaşılacaktır. Böylece vatandaşlar, alınan kararlar konusunda fikir sahibi olur ve konu ile ilgili görüş, şikâyet ve önerilerini ilgili mercilere ileterek gerekli durumlarda değişiklik talebinde bulunabilir. Komisyon toplantılarının paydaşların katılımına kapalı olması, kararların arkasında yatan analiz ve gerekçelerin anlaşılmasını zorlaştırır. Bu uygulama aynı zamanda şeffaflığın ve hesap verebilirliğin gelişmesine katkı sağlar.

Uygulamanın Geliştirilmesi için Öneri

Meclis Komisyon karar ve raporlarını yayınlamanın ötesine geçilerek komisyon gündemleri de paylaşılabilir. Ayrıca, karar ve raporların hangi gerekçelerle ne tür veri ve bilgilere dayanılarak oluşturulduğunu ortaya koymak güven düzeyini artıracaktır.

İlgili İlke ve Göstergeler

İyi Yönetişim İlkeleri

Hesap Verebilirlik

Şeffaflık

ELoGE Göstergesi

İlke 4: Açıklık ve Şeffaflık

İlke 12: Hesap Verebilirlik

Sürdürülebilir Kalkınma Amacı ve Alt Göstergesi

Hedef 16.6 Her düzeyde etkili, hesap verebilir ve şeffaf kurumlar geliştirmek

OECD Yaşam Kalitesi Alanı

Yönetişim ve Kararlara Katılım

Katılım için Mahalle Meclisleri Oluşturulması

Esenyurt Belediyesi, Kent Konseyi vasıtasıyla ilçenin 18 mahallesinde mahalle meclisleri kurulmasını desteklemiş. Muhtarlık Müdürlüğü eliyle kurulan meclislerin mahalle bazında ihtiyaç, talep, beklenti ve sorunları ortaya koyması bekleniyor. Meclisler belediye ile doğrudan iletişim kuruyor ve bir araya geliyor.

Esenyurt Belediyesi Kent Konseyi Web Sitesi

Kaynak: Esenyurt Belediyesi Kent Konseyi Web Sitesi

Uygulamanın Önemi

Mahalle ölçeğinde yerel yönetimler ile birlikte çalışılarak katılımcı ve ortak akıl ile çözümler üretebilecek Mahalle Meclisleri, katılımcı demokrasinin yerleşmesi açısından oldukça önemli bir yaklaşımdır.

Uygulamanın Geliştirilmesi için Öneri

Belediyenin mahalle meclisleri ile düzenli olarak bir araya gelmesi, mahalle ölçeğinde katılımcı demokrasiyi pekiştirecek, sorunlara daha hızlı çözümler geliştirilmesini sağlayacaktır.

İlgili İlke ve Göstergeler

İyi Yönetişim İlkeleri

Hesap Verebilirlik

Temsil ve Katılım

ELoGE Göstergesi

İlke 1: Katılım, Temsiliyet ve Seçimlerin Adil Yapılması

İlke 12: Hesap Verebilirlik

Sürdürülebilir Kalkınma Amacı ve Alt Göstergesi

Hedef 16.6 Her düzeyde etkili, hesap verebilir ve şeffaf kurumlar geliştirmek

Hedef 16.7 Cevap veren, kapsayıcı, katılımcı ve temsiliyetçi karar almayı her düzeyde sağlamak

OECD Yaşam Kalitesi Alanı

Yönetişim ve Kararlara Katılım

Belediye Entegre Raporu Yayınlanması

Kadıköy Belediyesi, dünyada yerel yönetimler arasında Entegre Rapor hazırlayan ilk ve tek belediye olmuştur. Entegre Rapor, belediyelerin temel amacının insanların yaşam kalitesini artırmak olduğu düşüncesini ortaya koyan bir raporlama yaklaşımı, kurumun kaynaklarının neler olduğunu anlatan, kurum stratejisi ve nasıl değer yarattığı konusunda bilgi veren bir araçtır.

Uygulamanın Önemi

Entegre Raporlama yapılırken ilçe nüfusu detaylı bir şekilde incelenir ve nüfus, ortak paydaları olan kümeler bazında değerlendirilir. Raporda belediyenin geçmiş dönem planlamaları, planların hayata geçirilmesi için yaptığı çalışmalar, çalışmalar sonucunda yarattığı değerler OECD’nin uluslararası iyi yaşam ölçüm metodu ile Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile ilişkilendirilerek değerlendirilir. Entegre Rapor farklı paydaşların ihtiyaçlarını karşılayan kısa, öz ve anlaşılır bir dokümandır. Bu şekilde farklı grupların beklentilerine uygun paylaşılan bilginin kalitesi de artırılmış olur.

Uygulamanın Geliştirilmesi için Öneri

Yayınların sürekliliğinin sağlanması faydalı olacaktır. Entegre Raporlama; vatandaş katılımı, katılımcı bütçe ve vatandaş karnesi gibi çalışmalar ile kurumları entegre yönetişime doğru taşıma adına önemli fırsatlar sunuyor.

İlgili İlke ve Göstergeler

İyi Yönetişim İlkeleri

Sorumluluk ve Duyarlılık

ELoGE Göstergesi

İlke 4: Şeffaflık

İlke 12: Hesap Verebilirlik

Sürdürülebilir Kalkınma Amacı ve Alt Göstergesi

Hedef 16.6 Her düzeyde etkili, hesap verebilir ve şeffaf kurumlar geliştirmek

OECD Yaşam Kalitesi Alanı

Yönetişim ve Kararlara Katılım

Belediye İştiraklerinin Mali Tablolarının Paylaşılması

Küçükçekmece Belediyesi, iştiraklerine ait mali durumu paylaşarak kamu kaynaklarının nasıl kullanıldığı konusunda paydaşlarına bilgi vermekte. İştirakler belediyenin mali durumunu doğrudan etkileyerek paydaşlara sunulan veya sunulacak hizmetler üzerinde etkiye sahiptirler.

Küçükçekmece Belediyesi 2022 Faaliyet Raporu, sayfa 54–55

Kaynak: Küçükçekmece Belediyesi 2022 Faaliyet Raporu, sayfa 54–55

Uygulamanın Önemi

Belediye, paydaşlar ve faaliyet bölgesi üzerinde kendi ve iştiraklerinin faaliyetleri vasıtası ile etki yaratır. İştiraklerin mali durumu hakkında bilgi paylaşarak ortaya konan etkinin büyüklüğü ve niteliği konusunda paydaşlara bilgi vermiş olur. Bu şekilde şeffaflık ve hesap verebilirliği sağlarken etkililik ve verimlilik alanında performansını değerlendirme imkanı sunar.

Uygulamanın Geliştirilmesi için Öneri

Kullanılan kaynakların büyüklüğü ve yaratılan etkinin daha net anlaşılması için tüm iştirakleri kapsayacak şekilde konsolide mali tablolar yayınlanabilir.

İlgili İlke ve Göstergeler

İyi Yönetişim İlkeleri

Hesap Verebilirlik

Şeffaflık

ELoGE Göstergesi

İlke 4: Şeffaflık

İlke 12: Hesap Verebilirlik

Sürdürülebilir Kalkınma Amacı ve Alt Göstergesi

Hedef 16.6 Her düzeyde etkili, hesap verebilir ve şeffaf kurumlar geliştirmek

OECD Yaşam Kalitesi Alanı

Yönetişim ve Kararlara Katılım

Stratejik Planın Mahalle Bazında Detaylı Analiz, Katılım ve Kapsayıcılık Bakışı ile Hazırlanması

Maltepe Belediyesi, stratejik plan çalışması sırasında yürüttüğü paydaş katılım sürecini mahalle bazında gerçekleştirmiş. Bu şekilde mahalleler nezdinde sorun, ihtiyaç ve beklentileri toplayarak 5 yıllık planını bu analize dayandırmış.

Maltepe Belediyesi 2020–24 Stratejik Planı, sayfa 53–82

Kaynak: Maltepe Belediyesi 2020–24 Stratejik Planı, sayfa 53–82

Uygulamanın Önemi

Belediyelerin stratejik plan hazırlama sürecini mahalle ölçeğinde yürütmesi; paydaşların ihtiyaç, beklenti ve taleplerini daha yerinden, bütünsel ve etkili bir şekilde belirlemesine imkan sağlar. Bu yaklaşım, taleplerin daha etkin ele alınmasına ve doğru hizmetlerin verilerek memnuniyet ve verimliliğin sağlanmasına yardımcı olur. Böylece hem kaynakların etkin kullanılması hem de paydaşların yaşam kalitesinin artırılması sağlanabilir.

Uygulamanın Geliştirilmesi için Öneri

Bu yaklaşım, faaliyet dönemi içinde de kullanılarak hem gelişmeler hem de memnuniyet düzeyi düzenli olarak takip edilebilir.

İlgili İlke ve Göstergeler

İyi Yönetişim İlkeleri

Adillik ve Kapsayıcılık

Temsil ve Katılım

ELoGE Göstergesi

İlke 1: Katılım, Temsiliyet ve Seçimlerin Adil Yapılması

Sürdürülebilir Kalkınma Amacı ve Alt Göstergesi

Hedef 16.7 Cevap veren, kapsayıcı, katılımcı ve temsiliyetçi karar almayı her düzeyde sağlamak

OECD Yaşam Kalitesi Alanı

Yönetişim ve Kararlara Katılım

Belediye Meclis Görüşmelerinin Web Sitesi Üzerinden Canlı Yayınlanması

Arnavutköy, Beykoz, Beylikdüzü, Esenyurt, Eyüpsultan, Kartal, Pendik, Silivri, Şişli, Tuzla ve Zeytinburnu Belediyeleri, meclis görüşmelerini web sitelerinden canlı yayınlıyor.

Pendik Belediyesi web sitesi

Örnek: Pendik Belediyesi web sitesi

Uygulamanın Önemi

Belediyelerin meclis toplantılarını canlı yayınlaması, kararlar alınırken meclis üyelerinin müzakerelerini ve alınan kararları paydaşların takip edebilirleri ve alınan kararların gerekçelerini daha iyi anlayabilirler. Böylece vatandaşların kuruma olan güveni de olumlu yönde etkilenir.

Uygulamanın Geliştirilmesi için Öneri

Avrupa Konseyi, yeni sunduğu öneri ile Meclis Üyelerinin vatandaşlara karşı daha şeffaf ve hesap verebilir olmasını teşvik etmekte. Bu uygulamanın devamlılığı hem söz konusu Avrupa Konseyi önerisi ile hem de iyi yönetişim kültürü ile uyumlu olacaktır.

İlgili İlke ve Göstergeler

İyi Yönetişim İlkeleri

Hesap Verebilirlik

Şeffaflık

ELoGE Göstergesi

İlke 4: Açıklık ve Şeffaflık

İlke 12: Hesap Verebilirlik

Sürdürülebilir Kalkınma Amacı ve Alt Göstergesi

Hedef 16.6 Her düzeyde etkili, hesap verebilir ve şeffaf kurumlar geliştirmek

OECD Yaşam Kalitesi Alanı

Yönetişim ve Kararlara Katılım

Meclis Üyelerinin İletişim Bilgilerinin Web Sitesinde Paylaşılması

Arnavutköy, Bahçelievler, Beykoz, Beylikdüzü, Eyüpsultan, Kadıköy ve Ümraniye Belediyeleri, web sitelerinde Meclis Üyelerinin iletişim bilgilerini paylaşıyor. Vatandaşlar bu sayede meclis üyelerine doğrudan ulaşabiliyorlar.

Ümraniye Belediyesi web sitesi

Örnek: Ümraniye Belediyesi web sitesi

Uygulamanın Önemi

Vatandaşlar Belediye Meclisi Üyeleri ile doğrudan iletişim kurarak sorunlarını, ihtiyaç ve taleplerini ya da itirazlarını iletebilirler. Aldıkları cevaplar bilgi sahibi olmalarını sağlar. Böylece katılımcılığın, sorumluluk ve duyarlılık ile hesap verebilirliğin güçlenmesi mümkün olacaktır.

Uygulamanın Geliştirilmesi için Öneri

Avrupa Konseyi, seçilmiş temsilcilerin vatandaşlara karşı daha şeffaf ve hesap verebilir olmasının temsil kalitesini artıracağını öngörmekte. Bu uygulamanın devamlılığı ve etkin şekilde işlemesi, yöneten ve yönetilen arasında güvenin artmasına hizmet edecektir.

İlgili İlke ve Göstergeler

İyi Yönetişim İlkeleri

Hesap Verebilirlik

Temsil ve Katılım

ELoGE Göstergesi

İlke 1: Katılım, Temsil ve Seçimlerin Adil Yapılması

İlke 12: Hesap Verebilirlik

Sürdürülebilir Kalkınma Amacı ve Alt Göstergesi

Hedef 16.7 Cevap veren, kapsayıcı, katılımcı ve temsiliyetçi karar almayı her düzeyde sağlamak

OECD Yaşam Kalitesi Alanı

Yönetişim ve Kararlara Katılım

Stratejik Hedefler ve Performans Programı ile Ulusal Kalkınma Planı Arasında İlişkinin Net Bir Şekilde Paylaşılması

Genel olarak belediyeler, stratejik planlarında üst ölçekli politika ve planlar ile kendi amaç, hedef, faaliyet ve performans göstergelerini açıkça ifade etmiyor. Başakşehir Belediyesi bu yaklaşım ile ulusal ve yerel düzeyler arasında uyuma örnek teşkil eden bir tutum sergilemiş.

Başakşehir Belediyesi 2020–24 Stratejik Planı, sayfa 21–25

Kaynak: Başakşehir Belediyesi 2020–24 Stratejik Planı, sayfa 21–25

Uygulamanın Önemi

Belediye stratejik planında ulusal kalkınma planı ile kendi stratejik hedefleri ve performans programı arasında eşleştirme yapmıştır. Bu yaklaşım açık ve net olarak üst ölçekte (ulusal düzeyde) hazırlanmış politika ve planlar ile belediye hedef ve faaliyetleri arasında tutarlılığı sağlamak açısında önem taşımaktadır.

Uygulamanın Geliştirilmesi için Öneri

Belediye stratejik planında ulusal kalkınma planı ile uyumu bölgesel ve sektörel alanlara ait planlarla da uyumlu hale getirebilir. Bununla beraber, faaliyet raporunda elde edilen sonuçlar veri temelli olarak ölçülerek ulusal ve sektörel kalkınma açısından paylaşabilir.

İlgili İlke ve Göstergeler

İyi Yönetişim İlkeleri

Tutarlılık

Sorumluluk ve Duyarlılık

Adillik ve Kapsayıcılık

ELoGE Göstergesi

İlke 7: Yetkinlik ve Kapasite

İlke 9: Sürdürülebilirlik ve Uzun Dönemli Yönelim

Sürdürülebilir Kalkınma Amacı ve Alt Göstergesi

Hedef 11.3 2030 yılına kadar, tüm ülkelerde kapsayıcı ve sürdürülebilir kentleşmeyi ve katılımcı, bütünleşik ve sürdürülebilir yerleşim planlaması ve yönetimi için kapasiteleri geliştirmek

Hedef 16.b Sürdürülebilir kalkınma için ayrımcı olmayan yasa ve politikaları yaygınlaştırmak ve uygulamak

Hedef 17.14 Sürdürülebilir kalkınma için politika uyumunu geliştirmek

OECD Yaşam Kalitesi Alanı

Yönetişim ve Kararlara Katılım

Stratejik Hedefler ve Performans Programı ile Ulusal Kalkınma Planı Arasında İlişkinin Net Bir Şekilde Paylaşılması

Genel olarak belediyeler, stratejik planlarında üst ölçekli politika ve planlar ile kendi amaç, hedef, faaliyet ve performans göstergelerini açıkça ifade etmiyor. Başakşehir Belediyesi bu yaklaşım ile ulusal ve yerel düzeyler arasında uyuma örnek teşkil eden bir tutum sergilemiş.

Şişli Belediyesi, Benim Bütçem web sitesi

Kaynak: Şişli Belediyesi, Benim Bütçem web sitesi

Uygulamanın Önemi

Vatandaşların mahalle ölçeğinde ortak taleplerini müzakere yoluyla belirlemeleri ve bunun için belediye bütçesinin tahsisine etki etmeleri önemli bir katılımcı demokrasi ve sürdürülebilir kalkınma örneğidir.

Uygulamanın Geliştirilmesi için Öneri

Uygulama kapsamında kaç kişinin görüşünün alındığı, alınan bu görüşlerin kim tarafından ve nasıl karara bağlandığı gibi bilgileri web sitesi üzerinden paylaşması uygulamanın kapsayıcılığı ve temsil düzeyini yansıtması açısından faydalı olacaktır.

Katılımcı Bütçe uygulaması, Esenyurt Belediyesi tarafından da gerçekleştirilmektedir.

İlgili İlke ve Göstergeler

İyi Yönetişim İlkeleri

Sorumluluk ve Duyarlılık

Hesap Verebilirlik

Adillik ve Kapsayıcılık

Etkililik ve Verimlilik

Temsil ve Katılım

ELoGE Göstergesi

İlke 1: Katılım, Temsiliyet ve Seçimlerin Adil Yapılması

İlke 2: Duyarlılık

İlke 9: Sürdürülebilirlik ve Uzun Dönemli Yönelim

Sürdürülebilir Kalkınma Amacı ve Alt Göstergesi

Hedef 11.2 2030 yılına kadar, tüm ülkelerde kapsayıcı ve sürdürülebilir kentleşmeyi ve katılımcı, bütünleşik ve sürdürülebilir yerleşim planlaması ve yönetimi için kapasiteleri geliştirme

Hedef 16.7 Cevap veren, kapsayıcı, katılımcı ve temsiliyetçi karar almayı her düzeyde sağlamak

OECD Yaşam Kalitesi Alanı

Yönetişim ve Kararlara Katılım

Sağlanan Sosyal Desteklerin Mahalle Bazında Paylaşımı

Sultanbeyli Belediyesi sosyal destekleri ile ilgili talep ve vatandaş başvurularını faaliyet raporunda mahalle temelli olarak paylaşmış. Bu düzey ve derinlikte paylaşılan bilgi, belediye karar ve hizmetlerinin ne kadar sorumlu, duyarlı, adil ve kapsayıcı olduğunu göstermesi açısından oldukça şeffaf ve hesap verebilir bir nitelik taşımakta.

Sultanbeyli Belediyesi 2022 Faaliyet Raporu, sayfa 210

Kaynak: Sultanbeyli Belediyesi 2022 Faaliyet Raporu, sayfa 210

Uygulamanın Önemi

Vatandaşlardan gelen talep ve başvuruların mahalle ölçeğinde anlaşılması, sosyal politikalar başta olmak üzere belediyenin karar, kaynak ve hizmet kalitesini güçlendirmesine hizmet eder. Aynı zamanda belediyenin mahalleler arasında adil ve kapsayıcı olmasına fayda sağlar. Bu şekilde sunulan bilgiler şeffaf ve hesap verebilirliği desteklediği için hem güven hem de memnuniyeti artırır.

Uygulamanın Geliştirilmesi için Öneri

Belediyenin, yapılan tüm başvuruların sonuçlarını zamana yayılı olarak kıyaslaması, harcanan bütçe miktarları ve diğer detaylar ile beraber mahalle ölçeğinde sosyal politika geliştirme ve uygulama kalitesini artıracaktır.

İlgili İlke ve Göstergeler

İyi Yönetişim İlkeleri

Sorumluluk ve Duyarlılık

Hesap Verebilirlik

Adillik ve Kapsayıcılık

Şeffaflık

Etkililik ve Verimlilik

ELoGE Göstergesi

İlke 2: Duyarlılık

İlke 3: Etkililik ve Verimlilik

İlke 4: Açıklık ve Şeffaflık

İlke 12: Hesap Verebilirlik

Sürdürülebilir Kalkınma Amacı ve Alt Göstergesi

SKA 16 Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

Hedef 16.6 Her düzeyde etkili, hesap verebilir ve şeffaf kurumlar geliştirmek

Hedef 16.7 Cevap veren, kapsayıcı, katılımcı ve temsiliyetçi karar almayı her düzeyde sağlamak

Hedef 16.7.2 Cinsiyet, yaş, engellilik durumu ve nüfus grubuna göre karar alma surecinin kapsayıcı ve duyarlı olduğuna inanan nüfusun oranı

OECD Yaşam Kalitesi Alanı

Sağlık

Eğitim ve Yetkinlik

Yönetişim ve Kararlara Katılım