ARAŞTIRMA HAKKINDA

2018 yılında gerçekleştirdiğimiz araştırmayı, 2023 yılı itibariyle yeni bilgiler ışığında İstanbul ilçe belediyelerinin yönetişim uygulamalarında yaşanan değişimi izlemek ve mevcut durumu anlamak amacıyla tekrarladık.

GÖSTERGE LİSTESİ

Veri toplamak ve karneleri oluşturmak için 7 iyi yönetişim ilkesini, 4 yönetim sürecini ve kurumsal öğrenmenin 3 boyutunu yansıtan 227 gösterge kullanıldı.

Araştırmamızdaki göstergeler İstanbul ilçe belediyeleri için kamuya açık kaynaklar taranarak çalışıldı ve her belediye için ‘evet’ ya da ‘hayır’ olarak işaretlendi. Belediyelerin iyi yönetişim karneleri, toplanan bu verilerin ağırlıklandırılması ve puanlanması ile oluşturuldu.

Göstergelerin Dağılımı

İyi Yönetişim İlkeleri: Göstergeyi iyi yönetişimin hangi ilkesini ölçmek ve değerlendirmek için geliştirdiğimizi ifade ediyor. İyi yönetişimin 7 ilkesi şu şekilde: Tutarlılık, Sorumluluk ve Duyarlılık, Hesap Verebilirlik, Adillik ve Kapsayıcılık, Şeffaflık, Etkililik ve Verimlilik, Temsil ve Katılım.

Yönetim Süreci: Göstergenin belediyenin hangi yönetişim süreci ile ilgili olduğunu ifade ediyor. Tanımladığımız süreçler şunlar: Gündem Belirleme / Karar Alma, Kaynak Kullanma, Hizmet Sunma, Kurumsal İşleyiş / Kapasite.

Öğrenme Döngüsü: Tüm göstergeler aynı zamanda belediyelerin kurumsal öğrenme sürecinde nasıl bir basamağa tekabül ettiğine göre sınıflandırıldı: Yapı ve Yön, Uygulama, Ölçme ve Değerlendirme.

Tutarlılık

YÖNETİM SÜRECİ
GÖSTERGELER
ÖĞRENME DÖNGÜSÜ
Gündem Belirleme / Karar Alma
Belediye Stratejik Planında, Ulusal Kalkınma Planına atıf yapıyor.
Yapı ve Yön
Belediye, Performans Programındaki hedeflerinin Stratejik Planla uyumlu olduğunu belirtiyor.
Yapı ve Yön
Belediye Performans Programında, Stratejik Plandaki hedefler ile ilgili somut göstergeler belirliyor.
Uygulama
Belediye Performans Programında hedeflerin gerçekleştirilme oranını inceliyor ve sonuçları paylaşıyor.
Ölçme ve Değerlendirme
Kaynak Kullanma
Belediyede kaynak ihtiyacı, Stratejik Plandaki hedeflerle ilişkilendirilerek planlanıyor.
Yapı ve Yön
Belediye, Stratejik Plan ve Performans Programındaki hedeflerin ilişkisine dair oranlar ve harcamalar paylaşıyor.
Uygulama
Belediye, Stratejik Plan ve Performans Programındaki hedefler ile harcamaların uygunluğuna dair açıklama paylaşıyor.
Ölçme ve Değerlendirme
Hizmet Sunma
Belediye, faaliyetlerinin Stratejik Plan ile uyumunu Faaliyet Raporunda değerlendiriyor.
Yapı ve Yön
Belediye, faaliyetlerinin Stratejik Plan ile uyumlu olarak gerçekleştirilme oranını Faaliyet Raporunda paylaşıyor.
Uygulama
Belediye, faaliyetlerinin Stratejik Plan ile uyumlu olarak gerçekleştirilme oranlarına dair açıklamaları Faaliyet Raporunda paylaşıyor.
Ölçme ve Değerlendirme
Belediye, faaliyetlerinin Bütçe ile uyumunu değerlendiriyor.
Yapı ve Yön
Belediye, faaliyetlerinin Bütçe ile uyumlu olarak gerçekleştirilme oranını paylaşıyor.
Uygulama
Belediye, faaliyetlerinin Bütçe ile uyumuna ilişkin kamuoyuna yazılı olarak Faaliyet Raporunda açıklama yapıyor.
Ölçme ve Değerlendirme
Kurumsal İşleyiş / Kapasite
Belediye Stratejik Planında kurumsal gelişim ile ilgili hedefler mevcut. (insan kaynakları, iletişim vb.)
Yapı ve Yön
Belediye, kurumsal gelişimin Stratejik Planla uyumlu olarak gerçekleştirilme oranını Faaliyet Raporunda paylaşıyor.
Uygulama
Belediye, Kurumsal gelişimin Stratejik Planla uyumlu olarak gerçekleştirilme oranına ilişkin açıklama paylaşıyor.
Ölçme ve Değerlendirme
Belediye Stratejik Planında kurumsal altyapı ile ilgili hedefler mevcut. (bilişim, teknoloji, vb.)
Yapı ve Yön
Belediye, kurumsal altyapının Stratejik Planla uyumlu olarak gerçekleştirilme oranını Faaliyet Raporunda paylaşıyor.
Uygulama
Belediye, kurumsal altyapının Stratejik Planla uyumlu olarak gerçekleştirilme oranına ilişkin açıklama paylaşıyor.
Ölçme ve Değerlendirme

Sorumluluk ve Duyarlılık

YÖNETİM SÜRECİ
GÖSTERGELER
ÖĞRENME DÖNGÜSÜ
Gündem Belirleme / Karar Alma
Belediye misyonu ve/veya vizyonu kapsamında “sürdürülebilirlik” ifadesi mevcut.
Yapı ve Yön
Belediye, Sürdürülebilir Kalkınmaya ilişkin plan hazırlamış.
Yapı ve Yön
Stratejik Plan hazırlama sürecinde Kent Konseyinin Sürdürülebilirlik konusundaki görüşleri Stratejik Plana yansımış.
Uygulama
Belediye, hazırladığı Sürdürülebilir Kalkınma Planına ilişkin göstergeler belirliyor.
Uygulama
Belediye, hazırladığı Sürdürülebilir Kalkınma Planına ilişkin göstergeleri paylaşıyor.
Ölçme ve Değerlendirme
Stratejik Planda “iyi yönetişim”e ilişkin atadığı göstergeleri paylaşıyor.
Ölçme ve Değerlendirme
Belediye Stratejik Planında sürdürülebilirlik hedefi mevcut.
Yapı ve Yön
Belediye Stratejik Planı içerisinde sürdürülebilirlik kavramı yer alıyor.
Yapı ve Yön
Belediye misyonu ve/veya vizyonu kapsamında “iyi yönetişim” ifadesi mevcut.
Yapı ve Yön
Belediye stratejik planı içerisinde “iyi yönetişim” ifadesi ve/veya (katılımcılık, şeffaflık, hesap verebilirlik gibi) ilkeleri mevcut.
Yapı ve Yön
Belediye stratejik planı içerisinde “iyi yönetişim” alanında amaç ve hedefler var.
Yapı ve Yön
Kaynak Kullanma
Belediye sürdürülebilirlik hedefi için bütçe ayırıyor.
Yapı ve Yön
Belediye sürdürülebilirlik hedefi için harcamalar yapıyor.
Uygulama
Belediye sürdürülebilirlik hedefi için yaptığı harcamaları paylaşıyor.
Ölçme ve Değerlendirme
Belediye STK’lar ve diğer paydaşlar ile yürütülen projeler için kaynak kullanıyor.
Uygulama
Hizmet Sunma
Belediye gönüllülük hizmeti sunmak üzere kurumsal imkân sağlıyor.
Yapı ve Yön
Belediyenin gönüllülük esası Faaliyet Raporunda yer alıyor.
Uygulama
Belediye sunduğu gönüllülük hizmetine ilişkin çalışmaların performans ölçümlerini paylaşıyor.
Ölçme ve Değerlendirme
Belediye ekolojik sürdürülebilirlik için geri dönüşüm faaliyetleri yürütüyor.
Uygulama
Kurumsal İşleyiş / Kapasite
Belediye web sitesinde vatandaşların şikayet hakkına ilişkin bilgilendirme var.
Yapı ve Yön
Belediye web sitesinde şikayet için form veya alan var.
Yapı ve Yön
Belediye, genel işleyişine ilişkin şikayetlerin sayısını paylaşıyor.
Uygulama
Belediye, genel işleyişine ilişkin şikayetlerin niteliğini paylaşıyor.
Uygulama
Belediye, kendisine yönelik şikayetlere ilişkin değerlendirme paylaşıyor.
Ölçme ve Değerlendirme
Belediyede Eşitlik Politikası ile sorumlu kurumsal bir birim var.
Yapı ve Yön
Belediyenin Eşitlik Politikası bulunuyor.
Uygulama
Belediye, Eşitlik Politikası kapsamında yaptıklarını raporluyor ve paylaşıyor.
Ölçme ve Değerlendirme
Belediyenin yurtdışı ilişkiler birim veya müdürlüğü mevcut.
Yapı ve Yön
Belediyenin İnsan Kaynakları Yönetim Politikası bulunuyor.
Yapı ve Yön

Hesap Verebilirlik

YÖNETİM SÜRECİ
GÖSTERGELER
ÖĞRENME DÖNGÜSÜ
Gündem Belirleme / Karar Alma
Belediye Başkanı ile web sitesi üzerinden online iletişim kurma imkanı mevcut.
Yapı ve Yön
Belediye Başkanının iletişim bilgileri web sitesinde paylaşılıyor.
Uygulama
Belediye Meclis üyelerinin iletişim bilgileri web sitesinde paylaşılıyor.
Uygulama
Belediye, yıl içerisinde vatandaşlardan gelen toplam talep ve isteklerin sayısını paylaşıyor.
Ölçme ve Değerlendirme
Belediye, yıl içerisinde vatandaşlardan gelen toplam talep ve isteklerin niteliğine göre sınıflamasını paylaşıyor.
Ölçme ve Değerlendirme
Kaynak Kullanma
Belediye, yıllık tahakkuk eden gelirleri tahsil etme oranını paylaşıyor.
Ölçme ve Değerlendirme
Belediye, kesin hesap raporlarını web sitesinde paylaşıyor.
Yapı ve Yön
Belediye kesin hesaba göre yıllık toplam gelirini paylaşıyor.
Uygulama
Belediye kesin hesaba göre yıllık toplam giderini paylaşıyor.
Uygulama
Belediye, kesin hesaba göre gelir ve gider arasındaki dengeye ilişkin güncel açıklama paylaşıyor.
Ölçme ve Değerlendirme
Belediye ilçesinde bulunan işletmelerin 2022 ruhsatlandırma oranını paylaşıyor.
Yapı ve Yön
Hizmet Sunma
Belediye, Faaliyet Raporunda sunmuş olduğu hizmetlere ilişkin performans göstergelerini paylaşıyor.
Yapı ve Yön
Belediye, Faaliyet Raporunda faaliyetlerinin gerçekleşme durumunu ölçüyor.
Uygulama
Belediye, faaliyetlerine ilişkin performans sonuçlarını paylaşıyor.
Ölçme ve Değerlendirme
Kurumsal İşleyiş / Kapasite
Belediye Meclisinin Sayıştay Raporunu değerlendiği yönünde bir bilgilendirme bulunuyor.
Yapı ve Yön
Belediye, vatandaşların bilgi edinme hakkı kapsamında yaptığı başvurulara ilişkin değerlendirme paylaşıyor.
Ölçme ve Değerlendirme
Belediye, Meclis Denetim Komisyon Raporunu web sitesinde paylaşıyor.
Uygulama

Adillik ve Kapsayıcılık

YÖNETİM SÜRECİ
GÖSTERGELER
ÖĞRENME DÖNGÜSÜ
Gündem Belirleme / Karar Alma
Belediye, Stratejik Plandaki hedeflerin gerçekleşme oranını düzenli olarak paylaşıyor.
Ölçme ve Değerlendirme
Stratejik planda farklı sosyal gruplar için hedefler belirlenmiş.
Yapı ve Yön
Stratejik Planda engelliler için hedefler var.
Uygulama
Stratejik Planda kadınlar için hedefler var.
Uygulama
Stratejik Planda gençler için hedefler var.
Uygulama
Stratejik Planda çocuklar için hedefler var.
Uygulama
Stratejik Planda kıdemli (emekli, yaşlı) vatandaşlar için hedefler var.
Uygulama
Stratejik Planda işsizler için hedefler var.
Uygulama
Stratejik Planda yoksullar için hedefler var.
Uygulama
Stratejik Planda evsizler için hedefler var.
Uygulama
Stratejik Planda şehit aileleri ve gaziler için hedefler var.
Uygulama
Stratejik Planda eski hükümlüler için hedefler var.
Uygulama
Stratejik Planda göçmenler için hedefler var.
Uygulama
Stratejik Planda hayvan refahı ile ilgili hedefler var.
Uygulama
Stratejik Planda etnik ve dini azınlıklar için hedefler var.
Uygulama
Kaynak Kullanma
Belediye bünyesinde kaynak geliştirmeden sorumlu proje birimi var.
Yapı ve Yön
Stratejik Planda engelliler için hedefler var.
Yapı ve Yön
Stratejik Planda kadınlar için hedefler var.
Yapı ve Yön
Stratejik Planda gençler için hedefler var.
Yapı ve Yön
Stratejik Planda çocuklar için hedefler var.
Yapı ve Yön
Stratejik Planda kıdemli (emekli, yaşlı) vatandaşlar için hedefler var.
Yapı ve Yön
Stratejik Planda işsizler için hedefler var.
Yapı ve Yön
Stratejik Planda yoksullar için hedefler var.
Yapı ve Yön
Stratejik Planda evsizler için hedefler var.
Yapı ve Yön
Stratejik Planda şehit aileleri ve gaziler için hedefler var.
Yapı ve Yön
Stratejik Planda eski hükümlüler için hedefler var.
Yapı ve Yön
Stratejik Planda göçmenler için hedefler var.
Yapı ve Yön
Stratejik Planda hayvan refahı ile ilgili hedefler var.
Yapı ve Yön
Stratejik Planda etnik ve dini azınlıklar için hedefler var.
Yapı ve Yön
Belediye sosyal alanda kaynak geliştirmeye ilişkin (fon, sponsorluk, Gıda Bankası gibi) projeler gerçekleştiriyor.
Uygulama
Belediye dış paydaşlardan aldığı kaynakları ve bunların kullanıldığı proje veya faaliyetleri yıllık olarak faaliyet raporunda paylaşıyor.
Ölçme ve Değerlendirme
Belediye farklı sosyal gruplara yapmış olduğu harcamalara ilişkin ayrıntılı bilgileri paylaşıyor.
Uygulama
Belediye farklı sosyal gruplara yapmış olduğu harcamaları yüzde olarak paylaşıyor.
Ölçme ve Değerlendirme
Hizmet Sunma
Stratejik Planda engelliler için hedefler var.
Yapı ve Yön
Stratejik Planda kadınlar için hedefler var.
Yapı ve Yön
Stratejik Planda gençler için hedefler var.
Yapı ve Yön
Stratejik Planda çocuklar için hedefler var.
Yapı ve Yön
Stratejik Planda kıdemli (emekli, yaşlı) vatandaşlar için hedefler var.
Yapı ve Yön
Stratejik Planda işsizler için hedefler var.
Yapı ve Yön
Stratejik Planda yoksullar için hedefler var.
Yapı ve Yön
Stratejik Planda evsizler için hedefler var.
Yapı ve Yön
Stratejik Planda şehit aileleri ve gaziler için hedefler var.
Yapı ve Yön
Stratejik Planda eski hükümlüler için hedefler var.
Yapı ve Yön
Stratejik Planda göçmenler için hedefler var.
Yapı ve Yön
Stratejik Planda hayvan refahı ile ilgili hedefler var.
Yapı ve Yön
Stratejik Planda etnik ve dini azınlıklar için hedefler var.
Yapı ve Yön
Belediye'nin kadınlara yönelik güncel faaliyetleri var.
Uygulama
Belediyenin engellilere yönelik güncel faaliyetleri var.
Uygulama
Belediyenin kıdemli (emekli, yaşlı) vatandaşlara yönelik güncel faaliyetleri var.
Uygulama
Belediyenin çocuklara yönelik güncel faaliyetleri var.
Uygulama
Belediyenin işsizlere yönelik güncel faaliyetleri var.
Uygulama
Belediyenin yoksullara yönelik güncel faaliyetleri var.
Uygulama
Belediyenin evsizlere yönelik güncel faaliyetleri var.
Uygulama
Belediyenin şehit aileleri ve gazilere yönelik güncel faaliyetleri var.
Uygulama
Belediyenin eski hükümlülere yönelik güncel faaliyetleri var.
Uygulama
Belediyenin göçmenlere yönelik güncel faaliyetleri var.
Uygulama
Belediyenin etnik ve dini azınlıklar yönelik güncel faaliyetleri var.
Uygulama
Belediye farklı gruplara sunduğu hizmetlerin performans ölçümlerini paylaşıyor.
Ölçme ve Değerlendirme
Kurumsal İşleyiş / Kapasite
Belediyenin Etik Değerleri belirlenmiş.
Yapı ve Yön
Belediyenin Etik Komisyonu var.
Uygulama
Belediye Etik Komisyon rapor ve/veya kararları web sitesinde paylaşılıyor.
Ölçme ve Değerlendirme

Şeffaflık

YÖNETİM SÜRECİ
GÖSTERGELER
ÖĞRENME DÖNGÜSÜ
Gündem Belirleme / Karar Alma
Belediye Stratejik Planını web sitesi üzerinden paylaşıyor.
Uygulama
Belediye Faaliyet Raporlarını web sitesi üzerinden paylaşıyor.
Uygulama
Belediye Performans Programını web sitesi üzerinden paylaşıyor.
Uygulama
Belediye misyon ve/veya vizyonu içerisinde şeffaflık/açıklık ilkesi mevcut.
Yapı ve Yön
Belediye Stratejik Planında şeffaflık/açıklık ilkesi yansıtılmış.
Yapı ve Yön
Stratejik Plan içerisinde şeffaflık/açıklık ile ilgili göstergeler belirlenmiş.
Uygulama
Stratejik Plan içerisinde şeffaflık/açıklık ile ilgili göstergeler paylaşılıyor.
Ölçme ve Değerlendirme
Belediye, Meclis gündemini web sitesi üzerinden duyuruyor.
Uygulama
Belediyenin Meclis görüşmeleri internet üzerinden yayınlanıyor.
Uygulama
Belediye Meclis kararları detaylı olarak web sitesinde paylaşılıyor.
Uygulama
Kaynak Kullanma
Belediyenin taşınmaz envanteri web sitesinde paylaşılıyor.
Uygulama
Belediye, toplam bütçe gerçekleşme oranlarını paylaşıyor.
Ölçme ve Değerlendirme
Belediye, vergi ödeme takvimini web sitesinde yayınlıyor.
Uygulama
Belediye bütçe gerçekleşmeleri konusunda oranına ilave olarak, bilgi ve açıklama paylaşıyor.
Ölçme ve Değerlendirme
Belediye onaylanan detaylı kaynak ihtiyacını içeren raporları web sitesinde paylaşıyor.
Yapı ve Yön
Belediye kesin hesap raporlarını web sitesinde paylaşıyor.
Yapı ve Yön
Belediyenin taşıt envanteri web sitesinde paylaşılıyor.
Uygulama
Belediye taşınmaz envanterinin (gayrimenkul) kullanım/tahsis durumu hakkındaki bilgileri web sitesinde paylaşıyor.
Uygulama
Hizmet Sunma
Belediye Meclisinde bulunan Komisyonların bilgileri web sitesinde paylaşıyor.
Yapı ve Yön
Belediye Meclis Komisyon raporları detaylı olarak web sitesinde paylaşılıyor.
Uygulama
Belediye hizmet standartlarını web sitesinde paylaşıyor.
Yapı ve Yön
Belediye vatandaş memnuniyet anket sonucunu web sitesinde paylaşıyor.
Ölçme ve Değerlendirme
Belediye sunduğu hizmetleri web sitesi üzerinden vatandaşların bilgisine sunuyor.
Uygulama
Kurumsal İşleyiş / Kapasite
Belediyenin çalışır durumda bir web sitesi bulunuyor.
Yapı ve Yön
Belediye e-belediye hizmetleri sunuyor.
Uygulama
Belediyenin web sitesinde bilgi edinme hakkına ilişkin bir bölüm bulunuyor.
Yapı ve Yön
Belediyeye gelen bilgi alma taleplerinin sayıları kayıt altına alınıyor.
Uygulama
Belediyeye gelen bilgi alma taleplerinin niteliği kayıt altına alınıyor.
Uygulama
Belediye, vatandaşların bilgi edinme hakkı kapsamında yaptığı başvurulara ilişkin değerlendirme paylaşıyor.
Ölçme ve Değerlendirme
Belediye, kendi ilçesindeki muhtarların bilgisini ve iletişim detaylarını web sitesinden paylaşıyor.
Yapı ve Yön
Belediye, web sitesi aracılığıyla temasa geçtiği kişi sayısını faaliyet raporunda düzenli olarak paylaşıyor.
Ölçme ve Değerlendirme
Belediye, web sitesinde güncel Sayıştay Raporunu yayınlıyor.
Yapı ve Yön
Belediyenin Etik Değerleri web sitesi üzerinden paylaşılıyor.
Yapı ve Yön
Belediye yapmış olduğu ihalelerin kararlarıyla ilgili ayrıntılı bilgileri web sitesi üzerinden paylaşıyor.
Uygulama
Belediye, İç Denetim Raporunu web sitesinde yayınlıyor.
Uygulama
Şehrin imar planıyla ilgili güncel bilgilere Belediye web sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.
Uygulama
Belediye Meclisi İmar Komisyonu tutanakları web sitesinde paylaşılıyor.
Ölçme ve Değerlendirme
Belediye Meclisi İmar Komisyonu gündemleri web sitesinde paylaşılıyor.
Uygulama

Etkililik ve Verimlilik

YÖNETİM SÜRECİ
GÖSTERGELER
ÖĞRENME DÖNGÜSÜ
Gündem Belirleme / Karar Alma
Belediye misyon ve/veya vizyonu içerisinde etkililik ve/veya verimlilik ilkesi mevcut.
Yapı ve Yön
Stratejik Plan içerisinde etkinlik ve/veya verimlilik hedef olarak yer alıyor.
Yapı ve Yön
Stratejik Plan içerisinde etkililik ve/veya verimlilik ile ilgili göstergeler belirlenmiş.
Uygulama
Stratejik plan içerisinde yenilikçilik ile ilgili göstergeler belirlenmiş.
Uygulama
Stratejik Plan içerisinde etkililik ve/veya verimlilik ile ilgili göstergeler paylaşılıyor.
Ölçme ve Değerlendirme
Stratejik Plan içerisinde yenilikçilik ile ilgili göstergeler paylaşılıyor.
Ölçme ve Değerlendirme
Belediye misyon ve/veya vizyonu içerisinde yenilikçilik ilkesi mevcut.
Yapı ve Yön
Stratejik Plan içerisinde yenilikçilik ilkesi hedef olarak yer alıyor.
Yapı ve Yön
Kaynak Kullanma
Belediye yıllık olarak tahakkuk eden vergilerini web sitesi üzerinden tahsil etme alt yapısına sahip.
Yapı ve Yön
Belediye yıllık olarak tahakkuk eden vergi toplama oranını paylaşıyor.
Uygulama
Belediye tahsil ettiği vergi oranına ilişkin açıklama paylaşıyor.
Ölçme ve Değerlendirme
Hizmet Sunma
Belediye düzenli olarak Vatandaş Memnuniyetini değerlendiriyor.
Yapı ve Yön
Belediye düzenli olarak Vatandaş Memnuniyet Anketi gerçekleştiriyor.
Uygulama
Belediye, Vatandaş Memnuniyet Anketi sonuçlarını değerlendirdiği yönünde bilgilendirme yapıyor.
Ölçme ve Değerlendirme
Belediye hizmetlere yönelik şikâyetleri kaydediyor.
Yapı ve Yön
Belediye hizmetlere yönelik şikâyetlerin sayısını paylaşıyor.
Uygulama
Belediye hizmetlere yönelik şikâyetlerin niteliğini paylaşıyor.
Uygulama
Belediye hizmetlere yönelik şikâyetlere ilişkin değerlendirme paylaşıyor.
Ölçme ve Değerlendirme
Kurumsal İşleyiş / Kapasite
Belediyede araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürüten bir birim veya müdürlük mevcut.
Yapı ve Yön
Belediye Faaliyet Raporunda araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yer veriliyor.
Uygulama
Belediye araştırma-geliştirme performansını ölçüyor ve paylaşıyor.
Ölçme ve Değerlendirme
Belediyenin akıllı telefonlar için mobil uygulaması bulunuyor.
Yapı ve Yön
Belediye yıllık olarak personeline hizmet içi eğitim programı düzenliyor.
Yapı ve Yön
Belediye, personeline ilgili yıl içerisinde hizmet kalitesi konusunda eğitim vermiş.
Uygulama
Belediye çalışanlarının yıl içerisinde aldığı eğitimlerin bilgisi paylaşılıyor.
Ölçme ve Değerlendirme
Belediye, çalışanlarının eğitim veya öğrenim durumlarına dair bilgiyi paylaşıyor.
Uygulama
Belediyede sertifikalı kalite yönetim sistemi bulunuyor.
Yapı ve Yön
Belediye içerisinde İç Denetçi istihdam ediliyor.
Yapı ve Yön

Temsil ve Katılım

YÖNETİM SÜRECİ
GÖSTERGELER
ÖĞRENME DÖNGÜSÜ
Gündem Belirleme / Karar Alma
Belediyenin Stratejik Planı anket yöntemiyle katılımcı bir biçimde hazırlanıyor.
Yapı ve Yön
Belediyenin Stratejik Planı danışma toplantısı yöntemiyle katılımcı bir biçimde hazırlanıyor.
Yapı ve Yön
Belediye, Stratejik Planını hazırlarken dış paydaşları önceden bilgilendirerek, danışma toplantısı için davet ediyor.
Uygulama
Belediye, Stratejik Plan oluştururken danışma toplantısıyla görüş aldığı dış paydaşların listesini paylaşıyor.
Ölçme ve Değerlendirme
Belediye, Stratejik Plan oluşturulurken danışma toplantısına katılım gösteren dış paydaşların görüşlerini Stratejik Plana yansıtıyor.
Uygulama
Belediye, Anket yöntemiyle edindiği dış paydaş önerilerini Stratejik Planda paylaşıyor.
Ölçme ve Değerlendirme
Belediye, danışma toplantısıyla edindiği dış paydaş önerilerini Stratejik Planda paylaşılıyor.
Ölçme ve Değerlendirme
Belediyede Kent Konseyi var.
Yapı ve Yön
Belediye, Kent Konseyinin Stratejik Plana dair önerilerini değerlendiriyor ve Stratejik Plana yansıtıyor.
Uygulama
Belediye, Kent Konseyi önerilerini Stratejik Planda paylaşıyor.
Ölçme ve Değerlendirme
Kent Konseyi, Belediye Meclisi tarafından değerlendirilmek üzere öneriler sunuyor.
Yapı ve Yön
Kent Konseyinin sunduğu öneriler Belediye Meclisi tarafından değerlendiriliyor.
Uygulama
Kent Konseyinin sunduğu öneriler, Belediye Meclisinin değerlendirmesi ve alınan kararları yansıtan bilgiler düzenli olarak paylaşılıyor.
Ölçme ve Değerlendirme
Belediye, Kent Konseyi ve web sitesi dışında vatandaşların demokratik katılımını sağlayacak kurumsal imkânlar (halk günü, mahalle ziyareti, vb.) sunuyor.
Yapı ve Yön
Belediye, vatandaşların katılımı ile ilgili süreçler, yöntemler ve yaptıkları katkıların Faaliyet Raporunda değerlendirildiğine ilişkin bilgi paylaşıyor.
Uygulama
Belediye, vatandaşların katılım süreçleri ve yaptıkları katkıları yıllık olarak raporlayarak paylaşıyor.
Ölçme ve Değerlendirme
Kent Konseyi Başkanı ile Belediye Başkanı aynı kişi değil.
Yapı ve Yön
Kaynak Kullanma
Belediye bütçesi dış paydaşların katılımı ile hazırlanıyor.
Yapı ve Yön
Belediye, bütçe hazırlarken dış paydaşları önceden bilgilendirerek katılım için davet ediyor.
Uygulama
Belediye, bütçe hazırlama sürecinde dış paydaşların görüşlerini alıyor ve bu katkıları bütçeye yansıtıyor.
Ölçme ve Değerlendirme
Belediye, bütçe hazırlanma sürecinde yer alan dış paydaş listesini paylaşıyor.
Ölçme ve Değerlendirme
Hizmet Sunma
Belediye sunacağı hizmetlere ilişkin vatandaşların görüş ve düşüncelerini alıyor.
Yapı ve Yön
Belediye, kamuoyu yoklaması/araştırması düzenliyor.
Uygulama
Belediye, kamuoyu yoklaması/araştırması sonuçlarını paylaşıyor.
Ölçme ve Değerlendirme
Kurumsal İşleyiş / Kapasite
Belediye bünyesinde muhtarlık birimi bulunuyor.
Yapı ve Yön
Belediye, Mahalle Muhtarları ile ayda en az bir kez görüşüyor.
Uygulama
Belediye, muhtarlar ile düzenli olarak yaptığı istişare amaçlı görüşmelerin sayısını paylaşıyor.
Ölçme ve Değerlendirme
Belediye, mahalle temelli ihtiyaç ve öncelikleri tespit etmek için vatandaşlarla istişare yapıyor.
Yapı ve Yön
Belediye, mahallelerde istişare amaçlı toplantılar düzenliyor.
Uygulama
Belediye, mahallelerde düzenlediği toplantıların sayısını faaliyet raporunda paylaşıyor.
Ölçme ve Değerlendirme
Belediye Başkanı düzenli olarak Halk Günü yapıyor.
Uygulama
Belediye Başkanı yaptığı Halk Günlerinin sayısını paylaşıyor.
Ölçme ve Değerlendirme
Belediye web sitesi üzerinden vatandaş katılımı için imkân sunuyor.
Yapı ve Yön
Belediye web sitesinde görüş ve talep sunmak için form mevcut.
Uygulama
Belediye web sitesi üzerinden aldığı görüş ve taleplere Faaliyet Raporunda yer veriyor.
Ölçme ve Değerlendirme